DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Công dân sử dụng Tài khoản Định danh điện tử mức 2 để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn chọn đăng nhập bằng "Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an"

Công dân có thể chọn một trong các danh mục sau để thực hiện dịch vụ công, chọn Cơ quan thực hiện. Chọn Đồng ý, Chọn nộp trực tuyến và làm theo hướng dẫn từng thủ tục.

I. NỘI VỤ
1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng TẠI ĐÂY
2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng  TẠI ĐÂY
3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung TẠI ĐÂY
4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã TẠI ĐÂY
5. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung TẠI ĐÂY
6. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã TẠI ĐÂY
7. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác TẠI ĐÂY
8. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung TẠI ĐÂY
9. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc TẠI ĐÂY
10. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị TẠI ĐÂY 
11. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề TẠI ĐÂY
12. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất TẠI ĐÂY
13. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình TẠI ĐÂY
14. Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến TẠI ĐÂY
15. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã TẠI ĐÂY
 
II. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa TẠI ĐÂY 
2. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu TẠI ĐÂY
3. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh TẠI ĐÂY
4. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai TẠI ĐÂY
5. Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội TẠI ĐÂY 
6. Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội TẠI ĐÂY
7. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) TẠI ĐÂY
8. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã TẠI ĐÂY
9. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã TẠI ĐÂY
10. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) TẠI ĐÂY
 
III. VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã TẠI ĐÂY
2. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng TẠI ĐÂY
3. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng TẠI ĐÂY
4. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng TẠI ĐÂY
5. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa TẠI ĐÂY
6. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm TẠI ĐÂY
7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở TẠI ĐÂY
 
IV. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học TẠI ĐÂY
2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập TẠI ĐÂY
3. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại TẠI ĐÂY
4. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập TẠI ĐÂY
5. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) TẠI ĐÂY
 
V. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
5.1. Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường TẠI ĐÂY
 
VI. LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1. Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật TẠI ĐÂY
2. Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật TẠI ĐÂY
3. Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng TẠI ĐÂY
4. Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh TẠI ĐÂY
5. Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương TẠI ĐÂY
6. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội TẠI ĐÂY
7. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp TẠI ĐÂY
8. Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng TẠI ĐÂY  
9. Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở; sửa chữa nhà ở TẠI ĐÂY
10. Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh TẠI ĐÂY
11. Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn TẠI ĐÂY
12. Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em TẠI ĐÂY
13. Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm TẠI ĐÂY
14. Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm TẠI ĐÂY
15. Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm TẠI ĐÂY
16. Thủ tục công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình TẠI ĐÂY
17. Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em TẠI ĐÂY
18. Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em TẠI ĐÂY
19. Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt TẠI ĐÂY
20. Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em TẠI ĐÂY
21. Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em TẠI ĐÂY
22. Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế TẠI ĐÂY
23. Thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công TẠI ĐÂY
24. Thủ tục quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình TẠI ĐÂY
25. Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện TẠI ĐÂY
 
VII. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước TẠI ĐÂY
2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước TẠI ĐÂY
3. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi TẠI ĐÂY
4. Đăng ký khai sinh TẠI ĐÂY
5. Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TẠI ĐÂY
6. Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TẠI ĐÂY
7. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con TẠI ĐÂY
8. Đăng ký kết hôn TẠI ĐÂY
9. Đăng ký khai tử TẠI ĐÂY
10. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con TẠI ĐÂY
11. Đăng ký giám hộ TẠI ĐÂY
12. Đăng ký chấm dứt giám hộ TẠI ĐÂY
13. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân TẠI ĐÂY
14. Đăng ký lại khai sinh TẠI ĐÂY
15. Đăng ký lại kết hôn TẠI ĐÂY
16. Đăng ký lại khai tử TẠI ĐÂY
17. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới TẠI ĐÂY
18. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới TẠI ĐÂY
19. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới TẠI ĐÂY
20. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới TẠI ĐÂY
21. Thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người dưới 14 tuổi), bổ sung hộ tịch TẠI ĐÂY
22. Cấp bản sao trích lục hộ tịch TẠI ĐÂY
23. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TẠI ĐÂY
24. Đăng ký khai sinh lưu động TẠI ĐÂY
25. Đăng ký kết hôn lưu động TẠI ĐÂY
26. Đăng ký khai tử lưu động TẠI ĐÂY
27. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú TẠI ĐÂY
28. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) TẠI ĐÂY
29. Liên thông đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) TẠI ĐÂY
30. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí TẠI ĐÂY
31. Liên thông đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí TẠI ĐÂY
32. Cấp bản sao từ sổ gốc TẠI ĐÂY
33. Chứng thực bản sao từ bản chính Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TẠI ĐÂY
34. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu càu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) TẠI ĐÂY
35. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở TẠI ĐÂY
36. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở TẠI ĐÂY
37. Chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở TẠI ĐÂY
38. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản TẠI ĐÂY
39. Chứng thực di chúc TẠI ĐÂY
40. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch TẠI ĐÂY 
41. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực TẠI ĐÂY
42. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực TẠI ĐÂY
43. Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại TẠI ĐÂY
44. Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải TẠI ĐÂY
45. Công nhận hòa giải viên TẠI ĐÂY
46. Công nhận tuyên truyền viên pháp luật TẠI ĐÂY
47. Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật TẠI ĐÂY
48. Thôi làm hòa giải viên TẠI ĐÂY
49. Thanh toán thù lao cho hòa giải viên TẠI ĐÂY
50. Xác nhận thông tin Hộ tịch TẠI ĐÂY 
 
VIII. KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ
1. Thông báo thành lập tổ hợp tác TẠI ĐÂY 
2. Thông báo thay đổi tổ hợp tác TẠI ĐÂY 
3. Thông báo chấm dứt hoạt động tổ hợp tác TẠI ĐÂY
 
IX. THANH TRA (Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến, đặc thù ngành Thanh tra)
1.  Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã TẠI ĐÂY
2. Xử lý đơn: Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cấp xã TẠI ĐÂY
3. Giải quyết tố cáo: khiếu nại, tố cáo TẠI ĐÂY
4. Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã TẠI ĐÂY
5. Thủ tục thực hiện kê khai tài sản thu nhập TẠI ĐÂY
6. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình TẠI ĐÂY
7. Thủ tục thực hiện việc giải trình TẠI ĐÂY
 
X. CÔNG AN
1. Gia hạn tạm trú TẠI ĐÂY
2. Thông báo lưu trú TẠI ĐÂY
3. Xóa đăng ký thường trú TẠI ĐÂY
4. Khai báo tạm vắng TẠI ĐÂY
5. Đăng ký tạm trú TẠI ĐÂY
6. Đăng ký thường trú TẠI ĐÂY
7. Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú TẠI ĐÂY
8. Tách hộ TẠI ĐÂY
9. Xác nhận thông tin về cư trú TẠI ĐÂY
10. Xóa đăng ký tạm trú TẠI ĐÂY
11. Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (thường trú) TẠI ĐÂY
12. Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (tạm trú) TẠI ĐÂY
 
XI. DÂN TỘC
1. Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TẠI ĐÂY
2. Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TẠI ĐÂY
Phản ánh, kiến nghị
MÃ QR CODE ZALO PHƯỜNG IV
Cơ sở dữ liệu
25 nam
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
du an logo
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Hỏi đáp trực tuyến
SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay708
  • Tháng hiện tại40,329
  • Tổng lượt truy cập171,229
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây